Hoppa till innehåll

Assimilation

Energin som växten behöver för sin tillväxt och för att upprätthålla sina livsfunktioner får den ur socker som den bildar i fotosyntesen, där den med hjälp av solljusets strålningsenergi assimilerar koldioxid och vatten. Under fotosyntesen frigörs syre ut i luften. Gaserna strömmar mellan växten och atmosfären genom klyvöppningarna.

Assimilationens intensitet styrs av växtens bladmängd, eller egentligen bladens totala yta (LAI), solljusets styrka och koldioxidhalten i atmosfären. Då värdet för de här faktorerna ökar stiger i allmänhet också assimilationshastigheten, åtminstone till en viss gräns. Låg luftfuktighet, låg temperatur och låg markfuktighet begränsar däremot assimilationen.

Under sommaren följer assimilationens dygnsrytm i första hand förändringarna i ljusintensitet, så att assimilationen är snabb i ljus och förhindrad i mörker. Miljöfaktorerna som nämndes ovan kan emellertid begränsa den av ljuset bestämda assimilationshastigheten. Assimilationshastigheten på morgonen en varm sommardag kan till en början stiga i takt med att ljusintensiteten ökar, men på eftermiddagen blir luftfuktigheten för låg. Då sluter växten sina klyvöppningar för att hindra en för stor avdunstning, vilket begränsar inströmningen av koldioxid och därmed också assimilationen. Därför ger samma ljusintensitet på eftermiddagen inte längre en lika snabb assimilation som på morgonen.

Trädet är dynamiskt och kan snabbt reglera funktionen hos sin assimilationsmekanism, men det följer också långsiktigare förändringar i miljön. Assimilationens årsrytm följer de långsamma temperaturförändringarna. På våren, då temperaturen bara en kort tid varit gynnsam, skyddar växten sin assimilationsmekanism mot eventuellt hotande frost genom att inte låta den fungera på full effekt. Därför åstadkommer en lika stor strålningsintensitet vid samma momentana temperatur på sommaren en dubbelt så stor assimilation som på våren.

Växterna reglerar funktioner som assimilationen dynamiskt. I praktiken är den aldrig i optimal jämvikt, utan följer miljöbetingelsernas ständiga förändringar.

Läs mer om mätning av assimilationen. Du kan också utforska observationer av fotosyntes gjorda på Hyytiälä skogsstation.

Assimilationens grundläggande principer har behandlats bl.a. i boken: Hari P, Heliövaara K, Kulmala L (Eds.) 2013. Physical and Physiological Forest Ecology. Springer Science+Business Media