Hoppa till innehåll

Vår mätstation SMEARII

Hyytiälä skogsstation i Juupajoki är en enhet under agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Ändamålet med stationen är att möjliggöra forststudenternas fältkurser och vetenskaplig forskning i fältförhållanden.

Våra koldata har samlats in av materialflödesstationen SMEARII,som 1995 grundades vid Hyytiälä skogsstation. Avsikten med den är att man med hjälp av långa uppföljningsperioder kan undersöka skogens aktivitet och växelverkan med atmosfären. Sedan stationen grundades har den vuxit snabbt och i dag är den en av världens ledande mätstationer för materialflöden. Med hjälp av en enorm mängd mätdata får man fram också uppgifter om hur klimatförändringen påverkar boreala skogar.

Vid stationen arbetar såväl skogsekologer som fysiker, meteorologer och kemister. Särskilt känd är mätstationen för sin aerosolforskning ledd av professor Markku Kulmala. Vid SMEARII-stationen verkar spetsforskningsenheten för atmosfäriska vetenskaper, finansierad av Finlands Akademi, och ett flertal internationella forskningsprojekt. Stationen ingår också i utvecklingsprojektet för den europeiska forskningens infrastruktur ICOS. På basen av material från stationen publiceras årligen omkring 50 artiklar i internationella, referentgranskade vetenskapliga serier.

Skogsområdet kring SMEARII är av skogstyp VT (lingontyp), med andra ord till sin bördighet Finlands vanligaste typ av jordmån. Det dominerande trädslaget är tall (Pinus sylvestris). Granar och lövträd växer närmast som underväxt. I skogsbeståndet växer omkring 700 tallar per hektar. Det kolträd vi beskriver är en medelstor tall i skogsbeståndet. För närvarande är den 17 m lång och trädkronan har en barrmassa på ca 5 kg.

Mätdata från stationen kan du ladda ner från webbplatsen SmartSMEAR.